Uchwała Nr 325/XVI/99

Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 1999r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Galeria Sztuki „Extravagance” w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 39 oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie: Miejska Galeria Sztuki „Extravagance” w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 39.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. J. Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 i art. 19 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z późniejszymi zmianami.) – Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala
§ 1
1. z dniem 31 grudnia 1999 r. zlikwidować samodzielną, gminną jednostkę organizacyjną o nazwie Miejska Galeria Sztuki „Extravagance” w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 39, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego.
2. Należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmuje organ, który go zlikwidował.
§ 2
Utworzyć z dniem 01.01.2000r. gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą: Miejska Galeria Sztuki „Extravagance” w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 39, działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 3
1. Mienie znajdujące się w administracji zakładu budżetowego wymienionego w § 1 niniejszej uchwały należy przekazać po sporządzeniu pełnej inwentaryzacji protokołem zdawczo – odbiorczym i bilansem powołanej jednostce budżetowej wymienionej w § 2 uchwały.
2. Bilans likwidacyjny zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej.
§ 4
Zatwierdzić statut powołanej jednostki budżetowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w którym określono cele i zadania, organizację i zasady finansowania jednostki.
§ 5
Zasady i tryb korzystania z usług w powołanej jednostce budżetowej oraz zasady odpłatności za korzystanie z tych usług ustala Kierownik jednostki.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Tomasz Bańbuła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 325/XVI/99
Podmiot udostępniający informację:41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2
Informację opublikował:Jolanta Skorus
Data publikacji:10.03.2005 11:56
Informację aktualizował:Jolanta Skorus
Data aktualizacji:10.03.2005 11:56