Uchwała Nr 517/XXVI/2000

Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 23 listopada 2000r.


w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Galeria Sztuki „Extravagance” w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 39 oraz utworzenia instytucji kultury o nazwie Miejska Galeria Sztuki „Extravagance”w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 39

Na podstawie art: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 3 pkt 2, ust. 4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Sosnowcu

Uchwala

§ 1
Z dniem 31 grudnia 2000 r. zlikwidować, gminna jednostkę organizacyjną o nazwie Miejska Galeria Sztuki :Extravagance” w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 39, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej.
§ 2
Utworzyć z dniem 1 stycznia 2001 r. gminna jednostkę organizacyjną pod nazwą:
Miejska Galeria Sztuki „Extravagance” w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 39, działającą w formie instytucji kultury prowadzącej w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
§ 3
1. Mienie znajdujące się w administracji jednostki budżetowej wymienionej w § 1 niniejszej uchwały należy przekazać po sporządzeniu pełnej inwentaryzacji protokołem zdawczo-odbiorczym i bilansem powołanej instytucji kultury wymienionej w § 2 uchwały.
2. Bilans likwidacyjny jednostki budżetowej jest bilansem otwarcia instytucji kultury.
§ 4
Zatwierdzić statut powołanej instytucji kultury stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w którym określono cele i zadania, organizację i zasady finansowania instytucji.
§ 5
Zasady i tryb korzystania w usług w powołanej instytucji kultury oraz zasady odpłatności za korzystanie z tych usług ustala kierownik instytucji.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarz±dowi Miasta.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Tomasz Bańbuła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 517/XXVI/2000
Podmiot udostępniający informację:41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2
Informację opublikował:Jolanta Skorus
Data publikacji:10.03.2005 11:57
Informację aktualizował:Jolanta Skorus
Data aktualizacji:10.03.2005 11:57