Uchwała Nr 241/XIX/03

Rady Miejskiej w Sosnowcu
Z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: nadania Statutu Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123) oraz w zwiazku z Uchwałą Rady Miejskiej nr 517/XXVI/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. – Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala

§ 1
Nadać Sosnowieckiemu Centrum Sztuki – Zamek Sielecki Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały w którym określono cele i zadania, organizację i zasady finansowania instytucji.

§ 2
W uchwale Rady Miejskiej nr 517/XXVI/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. uchylić § 4.

§ 3
W pozostałej części Uchwała nr 517/XXVI/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. pozostaje bez zmian.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bogusław Kabała

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 241/XIX/03
Podmiot udostępniający informację:41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2
Informację opublikował:Jolanta Skorus
Data publikacji:10.03.2005 12:01
Informację aktualizował:Jolanta Skorus
Data aktualizacji:10.03.2005 12:01