Uchwała Nr 478/XXX/04

­

Uchwała Nr 478/XXX/04

Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 września 2004 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki stanowiącym załącznik do uchwały nr 241/XIX/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust. pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późń. Zmianami), art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1001 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2000, nr 13 poz. 123), uchwały nr 241/XIX/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2003r. mając na uwadze efektywniejsze wykorzystanie nowej siedziby Sosnowieckiego Centrum Sztuki w Zamku Sieleckim oraz poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej instytucji Rada Miejska w Sosnowcu:

Uchwala:

§ 1

Wprowadzić następujące zmiany w Statucie Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki:
W całej treści statutu słowo kierownik zastępuje się słowem dyrektor Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.

W dziale I § 1 w pkt 6 po słowie „siedziby” dopisać:
oraz uchwały nr 241/XIX/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2003 r.

W dziale II § 6:
pkt 8 otrzymuje brzmienie: Prowadzenie stałej wystawy poświęconej historii Zamku
pkt 9 otrzymuje brzmienie: Prowadzenie Miejskiego Impresariatu Artystycznego
pkt 10 otrzymuje brzmienie:Prowadzenie Galerii „Extravagance”.
pkt 8 otrzymuje numer 11
pkt 9 otrzymuje numer 12

W dziale III § 7 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
W skład struktury organizacyjnej Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki wchodzą:
a) Dział Organizacji Imprez
b) Dział Regionalny
c) Galeria „Extravagance”
d) Dział Finansowy
e) Dział Administracyjno-Gospodarczy.

W dziale IV § 10 otrzymuje brzmienie:
Dyrektor może powoływać organy doradcze do spraw związanych z działalnością instytucji spośród pracowników Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki oraz Radę Programową złożoną z osób spoza instytucji.

§ 3
W pozostałej części uchwała nr 241/XIX/Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2003r. pozostaje bez zmian.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bogusław Kabała

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 478/XXX/04
Podmiot udostępniający informację:41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2
Informację opublikował:Jolanta Skorus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2005 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.03.2005 12:02 Utworzenie dokumentu. (Jolanta Skorus)